16.6°
Temperatur
2
m/s
S
Medelvind
3
m/s
S
Byvind
-0.23
m
Vattennivå (RH2000)

Energioptimerat hamnkluster

Energioptimerat hamnkluster 2030 är ett tioårigt program som drivs i samverkan med hamnklustrets olika aktörer. Huvudmålet är att Gävle hamnkluster i takt och i tid når de krav på CO2-reduktion och energieffektivitet som finns från både nationell nivå och länsnivå, och som är i linje med Parisavtalet.

Energioptimerat Hamnkluster 2030

Grundtanken är att Gävle hamn, som största godsnav i Mellansverige, ska agera tröskelsänkare och möjliggörare. Vi är många olika aktörer som äger målbilden tillsammans, som har rådighet över olika delar av bilden och som var för sig gör stora insatser för en grön omställning. För att nå målet måste samverkan ske. Klusteraktörerna* i Gävle hamn bjuds därför in att dela initiativ och leveranser i en gemensam färdplan.

Här nedan följer det gemensamma och levande arbetsmaterialet som ska stödja en hög gemensam förändringskapacitet i samverkan mellan hamnaktörerna.

*Rederier, åkerier, varuägare, logistikserviceföretag, terminaler, etc.

Gemensam målbild 2030 - arbetsverktyg

Symbolförteckning ett

Symbolförteckning två

Symbolförteckning tre

Symbolförteckning fyra

Ladda ned som pdf

Gemensam Färdplan 2030

Klusteraktörer listar pågående och planerade insatser som bär emot respektive förändringsmål. Färdplanen uppdateras löpande. Vid frågor om respektive leverans (projekt/initiativ), kontakta ansvarig aktör direkt.

Syfte

Syftet med en gemensam Färdplan 2030 är att skapa hög förändringskapacitet i samverkan genom att alla kan ta del av och ta vara på vad som är på gång och när. Ansvaret ligger kvar hos var och en att ta initiativ till insatser för respektive förändringsmål. Har du en insats du vill ska vara synlig i den gemensamma färdplanen eller har några andra funderingar?

Kontakta Linda Astner, hållbarhetschef.
Telefon: 070-623 38 41
E-post:

Nästa publicering kommer preliminärt i oktober 2024.

Ta del av Gemensam Färdplan i Power BI (uppdaterades senast 2024-02-28)

Förändringsmål

Se Gemensam Färdplan ovan för de insatser mot respektive förändringsmål som klusteraktörer valt att publicera. 

Processer och förändringsmål

Fyra huvudprocesser inom Gävle hamnkluster har definierats.

Sjötransporter

Varubalans TEU
Lastoptimering TEU
Andel anlöp med Time Slot
Ankringstid
Andel landström
Liggetid

Vägtransporter

CO2 driftmix
Fyllnadsgrad
Lastoptimering
Flödeseffektivitet
Varubalans


Järnvägstransporter

CO2 driftmix (planväxling)
Fyllnadsgrad
Lastoptimering
Flödeseffektivitet
Varubalans

Hamnverksamheter

Energiförbrukning
Flödeseffektivitet
CO2 driftmix
Illustrationerna har skapats för att beskriva respektive huvudprocessflöde, fördelningen av ansvar mellan aktörer samt vilka förändringar som behöver ske i processen (förändringsmål). Syftet med illustrationerna är att alla enkelt ska se hur var och en kan bidra. Illustrationerna utvecklas löpande.

Programmet har gjort en nedbrytning av de övergripande målen till konkreta förändringar i respektive process (förändringsmål). Stora insatser kommer krävas för att nå effekt på förändringsmålen, såväl enskilda som gemensamma insatser.

Sjötransportprocessen

Järnvägstransportprocessen

Ladda ned som pdf

Vägtransportprocessen

Hamnverksamheter

Uppföljning CO2 och energi 2017-2023

Programmets tidslinje

2030

80 procent reduktion av CO2-utsläpp från hamnklustret.

2029

Terminal för mellanlagring av regionala klustervolymer infångad biogen koldioxid.

2028
2027

Onshore Power Supply (OPS) för fartyg vid kemikajen.

2026
2025

Onshore Power Supply (OPS) för fartyg vid containerterminalen.

Alla växlingslok i hamnen är fossilfria.

2024

Kösystemet Time Slot Gävle införs i februari även för de terminaler och fartyg som nyttjar kemihamnskajen (kaj 1).

Gemensam färdplan EHK 2030 uppdateras löpande.

2023

Yilport driftsätter två nya elektriska bulkkranar samt konverterar två gamla hamnkranar till el.

Elektrifieringen av järnvägsanslutningen till Fredriksskanshamnen färdigställs.

Time Slot Gävle införs – ett världsunikt kösystem för de fartyg som anlöper någon av de åtta terminaler som nyttjar hamnens energikaj. Kösystemet möjliggör eco-driving från föregående hamn.

Testanlöp och förbättringar av OPS-anläggningen vid energihamnskajen genomförs. Det första fullskaliga anlöpet med landström genomförs under hösten.

Förstudien kring infångning av koldioxid visar att det finns över 5 miljoner ton biogen koldioxid inom en 10 mils radie kring hamnen. Gävle Hamn AB börjar planera för en framtida terminal.

Kontrollstation för mottagning av livsmedel och jordbruksprodukter invigs på containerterminalen.

Rederier bjuds in att medverka aktivt i programmet.

Programmets hemsida, färdplan och målbild översätts till engelska. Gemensam färdplan EHK2030 publicerades i dynamiskt verktyg, med möjlighet att filtrera på aktörer och processer.

Arbete påbörjas att förbättra datainsamling och presentation av uppföljningar på programmets huvudmål och förändringsmål.

2022

Den nya containerterminalen med dubblerad kapacitet invigs!

Elektrifieringspilot med sex laddplatser för tunga lastbilar beviljas finansiering av Energimyndigheten. Projektet är ett samarbete mellan Gävle Energi AB och Gävle Hamn AB.

Gävle Hamn AB förstärker elnätet till bulkterminalen för att möjliggöra att Yilport övergår till eldrift på ett flertal hamnkranar. För åtgärderna erhålls stöd via Klimatklivet.

Onshore Power Supply (OPS)-anläggning för elanslutning av fartyg vid energihamnskajen installeras. För åtgärderna erhålls stöd via Klimatklivet.

Onshore Power Supply (OPS)-anläggning för elanslutning av fartyg vid sligkajen installeras. För åtgärderna erhålls stöd via Klimatklivet.

Energibolag lokaliserade i hamnområdet bjuds in att medverka aktivt i programmet.

2021

Lansering av Port Activity App – världens troligen första mobilapp för utbyte i realtid av tidsstämplar och annan information mellan hamnaktörer.

Mid Sweden Hydrogen Valley bildas – ett partnerskap mellan industri och offentlig sektor för samverkan kring uppbyggnaden av ett regionalt vätgassystem.

Partnerskapet som ska leda till Time Slot Gävle etableras mellan Tärntank, Preem, VTI och Gävle Hamn.

Gävle Energi AB och Gävle Hamn AB inleder en gemensam förstudie med stöd från Energimyndigheten kring möjligheten att fånga in biogen koldioxid vid lokala kraftvärmeverk samt skapa ett mellanlager för regionala klustervolymer av koldioxid i hamnen.

2020

Förstudie ”Energioptimerat hamnkluster” – fördjupad dialog med aktörer i hamnklustret (industrin, hamnoperatörer, logistikserviceföretag mfl).

Beslut om att starta programmet ”Energioptimerat Hamnkluster 2030” (EHK 2030), ett tioårigt program med gemensam målbild och färdplan samt fyra fokusområden för Gävle Hamn AB.

Beslut om att hamnens bogserbåtar ska tankas med fossilfri HVO från 2021.

Utifrån en gemensam förstudie med KTH skapas ett samverkansforum mellan Gävle Energi AB och Gävle Hamn AB för att verka för långsiktig säkring av nödvändig effekt för elektrifieringen inom hamnområdet.

2019

Beslut om finansiering från Vinnova och Energimyndigheten av förstudie kring möjligheten att samverka inom hamnklustret för att nå samhällets klimatmål.

Efficient Flow pågår, ett treårigt EU-projekt där Gävle Hamn AB tillsammans med Sjöfartsverket, finska transportstyrelsen, SAMK-universitet och Rauma hamn i Finland samverkar med målet att effektivisera trafikprocesser i hamnarna genom digitalt informationsutbyte. Parallellt bildas ett Customer Advisory Board i Gävle hamn för fördjupad dialog med terminalerna kring effektivisering av gemensamma hamnprocesser.

2018

Inledande dialoger med bl.a. Mellansvenska Handelskammaren, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg.

Yilport, som är hamnoperatör i container- och bulkterminalerna, börjar konvertera sin maskinpark till fossilfri HVO.

Programmet sjösattes under 2020 och föregicks av en förstudie där samtal fördes med ett flertal av hamnklustrets aktörer.
Ladda ned Slutrapport Förstudie Energioptimerat hamnkluster

Kontakt för samordning, målbild, uppföljning och färdplan:

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.