13.1°
Temperatur
8
m/s
NV
Medelvind
13
m/s
NV
Byvind
0.13
m
Vattennivå (RH2000)

Integritetspolicy

Gävle Hamn AB värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Allmänt

Gävle Hamn AB värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter såsom namn, telefonnummer och titel, behandlar vi för att:

  • uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning
  • erbjuda en tjänst
  • kunna tillgodose extern kommunikation riktad mot allmänheten och intressenter eller vid rekrytering.
 

När du t.ex. lämnar in en ansökan om något, inpassering i hamnområde, en tjänst hos oss o.dyl. så måste vi kunna identifiera att du verkligen är du för att kunna handlägga ditt ärende. Vi behöver även uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende, en förfrågan, din anställning i hamnen m.m. på ett korrekt sätt. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det.

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

Som exempel kan sägas att när det är Gävle Hamns AB skyldighet att enligt lag erbjuda möjligheten till vissa tjänster, exempelvis inpassering i hamnområde, så har hamnen rätt att behandla personuppgifter (namn, telefonnummer, epost, fordons registreringsnummer, foto etc) om dig för att uppfylla sina krav enligt lag (rättslig förpliktelse). Vid all myndighetsutövning har Gävle Hamn AB rätt att hantera dina personuppgifter (namn, telefonnummer etc). När du har ett avtal med Gävle Hamn AB så får Gävle Hamn AB hantera dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, personnummer etc) för att fullgöra avtalet.

Gävle Hamn AB hanterar även personuppgifter (namn, foto, titel, telefonnummer etc) vid extern kommunikation riktad mot allmänhet och intressenter, tex vid nyhetsbrev, hemsida och sociala medier. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det saknas uttalade krav från lagar kan vi använda oss av intresseavvägning alternativt så krävs ditt samtycke.

Lagring och utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att delas med mottagare av sociala medier och hemsida, samt när det finns lagkrav som styr att myndigheter, externa konsulter och liknande ska ta del av personuppgifter. Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av handläggare och lagras i respektive system inom Gävle Hamn AB. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör. Överföring till tredje land förekommer inte på Gävle Hamn, med undantag för vissa sociala medier och skyddas då av Privacy Shield.

Lagringstid

Gävle Hamn AB omfattas av offentlighetsprincipen och arkivlagen och sparar dina personuppgifter enligt Gävle Hamn ABs dokumenthanteringsplan. Lagringstiden är aldrig längre än den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas. Har du lämnat samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att återkalla det. För att nyttja dina rättigheter finns en e-tjänst på sjalvservice.gavle.se, där du registerar ditt ärende. Läs mer om dataskyddsförordningen och dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Till Integritetsskyddsmyndigheten kan även klagomål lämnas.

Offentlighetsprincipen

Gävle Hamn AB omfattas av Offentlighetsprincipen vilket exempelvis betyder att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit till bolaget blir allmänna handlingar. Allmänna handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Gävle Hamn AB:s styrelse. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller denna Integritetspolicy, vänligen kontakta: 

Gävle Hamn AB

Dataskyddsenheten Gävle kommun
Telefon: 026 – 17 80 00 (be att få tala med ett Dataskyddsombud)

Vill du utöva någon av dina rättigheter gällande dina personuppgifter, vänligen använd e-tjänst: sjalvservice.gavle.se Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, vänligen se https://www.imy.se/kontakta-oss/

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.