13.1°
Temperatur
8
m/s
NV
Medelvind
13
m/s
NV
Byvind
0.13
m
Vattennivå (RH2000)

Hållbarhet

Gävle hamn utvecklar och förbättrar möjligheterna för hållbara godstransporter i Mellansverige.

Arbete genom samverkan

Gävle hamn är norra Mellansveriges största logistiknav. Exportvaror från regionens stål-, trävaru- och pappersindustri på väg ut i världen möter insatsvaror till industrin, drivmedel, konsumentprodukter och projektlaster som ska vidare in i landet. En stor mängd aktörer är verksamma i hamnområdet och ännu fler besöker hamnen varje dag som en del i logistiklösningarna. Ett flertal viktiga godskorridorer från regionens industrinoder strålar samman här.

Såsom logistiknav kan Gävle hamn bidra till en grön samhällsomställning genom att agera tröskelsänkare och möjliggörare. En viktig del i det är att koppla det framväxande fossilfria energisystemet med ett befintligt logistiksystem, som nu börjar förändras. För att klara detta och lyckas med klimatutmaningen krävs samverkan.

Gävle Hamn AB driver ett 10-årigt program, Energioptimerat hamnkluster 2030, med huvudmålet att Gävle hamnkluster i takt och i tid når de krav på CO2-reduktion och energieffektivitet som finns från både nationell nivå och länsnivå, och som är i linje med Parisavtalet (1,5 gradersmålet). Programmet genomsyrar Gävle Hamn AB:s verksamhet och drivs i samverkan med klusteraktörerna, som bjuds in att dela initiativ och leveranser i en gemensam färdplan.

Hållbar infrastruktur och godshantering

Hamnen växer hållbart

Gävle hamn har växt med 360 000 kvadratmeter nya kajer, pirar och hanteringsytor de senaste tio åren. Här finns miljötillstånd att tredubbla godsvolymerna. Stora investeringar har gjorts i uppgraderad inseglingsled, nya magasin, järnväg och andra anläggningar. Målsättningen har varit att tillväxten och utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar, såväl ekonomiskt och miljömässigt som socialt. Det innebär att flaskhalsar systematiskt ska arbetas bort för att nå ökad energieffektivitet och för att möjliggöra överflyttning av gods till sjö och järnväg. Det innebär också att tillväxten ska ske utan ökad miljöpåverkan och med framtida elektrifiering som en ledstjärna. Och att hamnområdet ska karaktäriseras av trygghet och säkerhet för alla som bedriver sin verksamhet här eller besöker hamnen.

Elektrifierad järnväg till terminalerna

Flertalet av Gävle hamns terminaler har direktanslutning till järnvägsnätet, vilket möjliggör klimatsmarta sjö-järnvägslösningar. Under 2022 elektrifierades järnvägsanslutningen till hamnen från Gävles godsbangård, genom en infrastrukturinvestering av Trafikverket enligt gällande nationell plan. Därigenom kan godset transporteras emissionsfritt hela vägen ut till terminalerna.

Hållbar godshantering

I Gävle hamn använder många aktörer el eller fossilfria bränslen för att hantera godset. Containerterminalens kranar är eldrivna och den övriga maskinparken drivs av HVO (syntetisk fossilfri diesel) eller el. Även bulkterminalen använder HVO i merparten av sin maskinpark liksom flera av de övriga terminalerna. Hamnkranarna konverteras successivt till el och hamnens kajer förbereds för att kunna försörja fartygen med land-el i framtiden.
Även Gävle Hamn AB:s bogserbåtsverksamhet drivs fossilfritt med hjälp av HVO och med båtarna el-anslutna i kajläge. Anlöpande fartyg får upp till 30 % rabatt på hamntaxan om fartygen är klassade med bra miljöindex.
Gävle Hamn AB:s mål är att all godshantering inom hamnområdet ska vara helt fossilfri och att emissionsfria elanslutningar ska finnas tillgängliga för kranar, arbetsfordon, anlöpande lastbilar, tåg och fartyg.

Hållbara hamnprocesser

Ett viktigt fokusområde för Gävle Hamn AB är att erbjuda effektiva hamnprocesser som gör anlöpen smidiga genom att minimera väntetider och erbjuda just-in-time. För att underlätta det har vi utvecklat en mobilapplikation, Port Activity App™ (som du kan läsa mer om under Trafikinformation) , som är ett verktyg för att dela information mellan hamnens aktörer och skapa en gemensam lägesbild. Tidseffektiva anlöp innebär också energibesparingar och gör därmed transportkedjan mer hållbar.

Fossilfria godskorridorer

Som största godsnav i Mellansverige, där flera stabila godskorridorer strålar samman, ser Gävle Hamn AB möjligheten att agera som tröskelsänkare och möjliggörare. Målet är gröna transporter hela vägen från industrierna i Mellansverige till Gävle hamn och vidare ut i världen. Det skulle avlasta järnvägen och samtidigt minska lastbilstrafikens koldioxidutsläpp.

Världens första elväg för tung trafik på allmän väg har nyligen testats på E16 utanför Gävle. Demonstrationen av elvägen är ett exempel på hur fossilfria godskorridorer kan skapas. Ett annat exempel är Gävle Hamn AB:s engagemang i utbyggnaden av en regional infrastruktur för vätgas. Ett tredje exempel är initiativet med en planerad ”grön tankzon” i hamnen, där lastbilarna erbjuds olika fossilfria bränslen.

Hållbara sjötransporter

En hästkraft kan dra två ton på hjul på väg, tio ton på räls och sjuttio ton på vatten – sjöfart är energieffektivt!

Sjöfarten är det transportslag som släpper ut minst CO2 per tonkilometer. Ett fartyg klarar av en last motsvarande 500 lastbilar. Vattenvägarna är redan klara och behöver inte byggas eller underhållas. Och genom sjöfart leds godstrafik bort från städerna.

Idag sker många långväga transporter på väg. En anledning till det är att det är förhållandevis billigt med lastbilstransporter. Men att skicka tusentals lastbilar från Norrland till Europa med timmer eller stål, innebär en långt större miljöpåverkan än om vi skickat samma last med ett fartyg. För att inte tala om slitaget och trängseln på vägarna.

Att frakta gods via järnväg är ett miljövänligt alternativ om elen till järnvägen kommer från fossilfria källor. Men järnvägsspåren är redan hårt belastade. För att möta efterfrågan med ökade godstransporter på järnväg, skulle stora investeringar behöva göras i nya spår.

Det mest energieffektiva är sjöfart. Och sjövägarna finns redan. De står redo att nyttjas idag – och de är inte överbelastade. Men att denna naturliga utveckling dröjer beror på att både väg och järnväg idag i hög grad är skattefinansierad infrastruktur, medan sjöfarten tvingas bära sin egen kostnad.

Detta måste förändras för att kunna medverka till att ta hand om miljön. Konkurrensneutralitet mellan de olika transportslagen är en nödvändighet.

I regeringens maritima strategi står att ”en överföring av gods från land- till sjötransporter bidrar till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken på land.” Med strängare krav på mer miljövänliga transporter har Gävle hamn ett optimalt läge, endast två timmar från Stockholm. Förstklassiga väg- och järnvägsförbindelser utan trafikstockningar och flaskhalsar, gör det enkelt för varuägare inte bara i regionen, utan i stora delar av Sverige, att öka export såväl som import via Gävle hamn.

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.