Trafikinformation

Gävle hamn är en logistisk knutpunkt där stambanor, farleder och vägar möts.  Gods passerar över kaj och tack vare Port Activity App™ kan du se fartygens information i realtid, direkt i din telefon eller på surfplatta.

Port Activity App™

Port Activity App™ är en digital lösning som används av hamnaktörerna i Gävle för informationsutbyte i realtid inför och under ett fartygsanlöp.

Exempel på tider som delas är förväntade och aktuella ankomst- och avgångstider, liksom tider kring den operativa terminalverksamheten. Därmed blir planeringen av hela anlöpet mer effektiv för alla inblandade. Port Activity App™ kan nås via mobiler och surfplattor samt via en webbsida. 

Appen utvecklades som en del av det treåriga EU-finansierade projektet EfficientFlow, som Gävle Hamn AB deltagit i och som nu har avslutats. Utvecklingen genomfördes i nära samarbete med Gävle hamns Customer Advisory Board, som består av representanter för ett antal terminaler inom hamnområdet.

Projektet syftade till att effektivisera anlöpsprocessen genom förbättrat informationsflödet för hamnaktörer och därigenom öka sjötransporters konkurrenskraft. Även om EU-projektet har avslutats fortsätter Gävle Hamn AB arbetet med att fullt ut implementera och vidareutveckla Port Activity App™, som är det primära resultatet projektet mynnat ut i. Redan nu finns nya funktioner i appen såsom bl.a. sjökort där positionen för alla fartyg som är på väg till Gävle syns.

För support, kontakta Hamntrafikkontoret, telefon: +46 26 17 88 66, eller epost: trafik@gavlehamn.se

Trafik

Gävle hamn framhålls i flera olika sammanhang som en nationellt, strategiskt viktig hamn och ingår i TEN-T nätverket. Tillgängligheten till hamnen är unik med anslutningar till motorvägar och riksvägar. Hamnens alla terminaler har järnvägsanslutning och ansluter direkt till Ostkustbanan, Bergslagsbanan samt Norra Stambanan.

Tillsammans med Trafikverket gjordes 2014 en betydande investering i farleden, vilket omfattade breddning och fördjupning av farleden in till hamnen. Efter kapacitetshöjningen kan fartyg som är 42 meter breda, med ett djupgående på 12,2 meter och en lastkapacitet på ca 100 000 ton anlöpa Gävle hamn. Fördelarna med att kunna ta emot stora fartyg är flera. Dels minskar transportkostnaderna för regionens industri vilket ökar konkurrenskraften och dels gynnas miljön av att fartygens bränsleförbrukning per transporterat ton minskar radikalt. Åtgärderna i farleden gör det också möjligt att anlöpa hamnen i mörker och vid sämre sikt än tidigare.

Fartyg i linjetrafik

Världens stora containerrederier trafikerar idag Gävle hamn – vissa på egen köl och andra på commercial feeder.

Containerterminalen anlöps av feeder-fartyg i linjefart. Dessa transporterar containers till och från större hamnar i Europa varav några av huvudlinjerna är markerade på kartan intill. Där omlastas de mot sin slutliga destination ute i världen.

Järnvägspendlar

Gävle hamn ligger knappt två timmar från Stockholm. Förstklassiga järnvägsförbindelser gör det enkelt för varuägare i hela Sverige att exportera och importera via Gävle hamn.

En tågpendel går mellan Gävle hamns containerterminal och kombiterminalen Stockholm Nord Rosersberg, norr om Stockholm. Exportgods från Mälardalsregionen når kombiterminalen för att miljövänligt transporteras upp till Gävle hamn och sedan vidare med exempelvis sjötransport. Tillbaka tar pendeln med sig gods som exempelvis importgods som kommit via sjötransport, järnväg eller väg. Godset fraktas ner till Stockholm Nord Rosersberg, för vidare transport mot slutdestination.

Från Gävle hamn körs även kontinuerligt en järnvägspendel till Brista nära Arlanda för leverans av flygbränsle.

För support, kontakta Hamntrafikkontoret på telefon: 026 – 17 88 66 eller via e-post: trafik@gavlehamn.se

Vägtransporter

Infrastrukturen till och från hamnen med motorvägar och järnvägar är mycket god och en förutsättning för det effektiva varuflödet. Vägförbindelse finns till närliggande E4, E16 och övriga riksvägar.

Gävle hamn trafikeras av tusentals lastbilar per år. Många åkerier har kontinuerliga flöden och trafikerar dagligen Gävle hamn med olika typer av gods.

Exempel på frekventa transportrelationer är Garpenberg-Gävle hamn, Skutskär-Gävle hamn, Fors-Gävle hamn, Sandviken-Gävle hamn, Grycksbo-Gävle hamn och Ljusne-Gävle hamn.