12.6°
Temperatur
3
m/s
S
Medelvind
4
m/s
S
Byvind
-0.23
m
Vattennivå (RH2000)

Service och terminaler

Fartyg lossar och lastar hela dygnet på Gävle hamns sex terminaler. Här råder ständig aktivitet året runt.

Hamnordning och hamnregler

Här samlas de dokument som innehåller information om regler, restriktioner, villkor och procedurer med mera inom hamnområdet. Informationen riktar sig till de aktörer som verkar inom trafikslagen sjö, väg och järnväg men även till andra som exempelvis ska besöka ett företag som är etablerat inom hamnområdet. 

I Gävle hamn värderar vi säkerheten högt. Det är viktigt att den som ska besöka någon i hamnen på förhand sätter sig in i det regelverk som gäller för vistelse inom hamnområdet.

Information om anmälningsskyldighet, bogserbåtsregler och regler avseende förtöjning/förhalning med mera återfinns i dokumentet Hamnregler.

Landström till fartyg

Möjlighet för fartyg att ansluta till landström utvecklas kontinuerligt för kajerna i Gävle hamn. Under 2023 kommer provanslutning av landström för fartyg på kajerna 16 och 27 att utföras. Information om regler och tekniska förutsättningar kommer att publiceras löpande på Gävle Hamns hemsida. Se Gävle hamns Hamnregler 15§.

Läs mer om landström (OPS) här: 
OPS Energikajen (kaj 27)
OPS Sligkajen (kaj 16)

Här finns de dokument och formulär samlade som är kopplade till olika typer av ansökningar och anmälningar.

Relaterade dokument och länkar

Fototillstånd

Gävle hamn är ett civilt skyddsobjekt enligt Skyddslagen samt sjö- och hamnskyddsområde enligt lagen om sjöfartsskydd. I och i närheten av området råder foto- och avbildningsförbud.

Vid behov av fotografering måste du alltid ansöka om tillstånd hos hamnmyndigheten. Detta görs genom att fylla i ansökan nedan.

Ifylld ansökan skickas till

Hamntrafikkontoret återkopplar inom 24 timmar om ansökan är godkänd eller ej.

Anmälan om avfallsavlämning

Enligt ny avfallslagstiftning (implementering av EU-direktiv) sedan 2023-05-01 ska fartyg föranmäla behov av att lämna avfall i hamn uppdelat enligt MARPOL.

För korrekt avfallsanmälan till Gävle Hamn och tillika underlag för avfallsavlämningskvittot ska förifyllt kvitto anmälas/mejlas till senast 24 timmar innan ankomst.

Fartyget eller dess representant ansvarar för fylla i avsnitt 2 och 3 i kvittot. Gävle Hamn kompletterar med uppgifter i avsnitt 1. Uppgifterna om avfallsmängder i avsnitt 3 kan komma att korrigeras av Gävle Hamn om avfallsmängd vid kontroll inte bedöms överensstämma med de förifyllda uppgifterna.

Vid föranmälan om lämning av avfall ska anmälaren i mejlet till  uppge:

  • Vid vilken terminal/ kaj.
  • Vid vilken tidpunkt (datum och klockslag) avfallet önskas lämnas.

Avfallet lämnas av besättningen själva vid gällande terminals avfallsrum. Avfallsrummen är tillgängliga dygnet runt.

(Avfallsrummen är låsta och access ges efter en korrekt avfallsanmälan).

Ladda ned PDF

Priser

I nedan dokument presenteras Gävle Hamn AB:s hamntaxa.

För priser gällande lastning och lossning på containerterminalen eller bulkterminalen, kontakta Yilport på telefonnummer: 010-551 89 00 eller
e-post:

I nedan dokument hittar du prislistan för växlingstjänster i Gävle hamn och Fredriksskanshamnen.

Farlig verksamhet

Inom Gävle hamnområde finns ett antal anläggningar där stora mängder kemikalier hanteras. Enligt ”lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor” (SFS 1999:381) ska kommunen informera de personer som löper risk att påverkas vid en eventuell olycka.

Informationen presenteras i en folder, ”Om larmet går”, på länken nedan. Foldern finns även på Gävle kommuns och Gästrike Räddningstjänsts hemsidor. Räddningstjänsten skickar dessutom ut foldern till personer som bor i närområdet. Läs mer och ladda ner onlinebroschyren om farliga anläggningar och säkerhet inom Gävle hamn.

Karta över hamnområdet

Containerterminalen

Med en årlig hantering på drygt 200.000 TEU* har Gävle hamn ostkustens största containerterminal. Här lossas och lastas feeder-fartyg som tar containers till och från större hamnar i Europa, där de omlastas mot sin slutliga destination ute i världen. Den operativa verksamheten sköts av Yilport Gävle.

2022 öppnade en helt ny containerterminal som ökade kapaciteten till 600 000 TEU. Gävle Hamn AB och Yilport investerar tillsammans för att möta den ökade efterfrågan på bland annat sjötransporter i form av containertransporter. Världens stora containerrederier trafikerar redan idag Gävle hamn och nu byggs containerhamnen ut för att kunna ta emot fler och större fartyg. Samtidigt skapas möjligheter till fler företagsetableringar i nära anslutning till hamnen. Här finns också gott om utrymme för varulager och magasin.

Den nya kapaciteten möjliggör för fler företag att undvika den trafiktäta mälardalsregionen och komma snabbt vidare norrut via både räls och lastbil. En tågpendel går mellan Gävle hamns containerterminal och kombiterminalen Stockholm Nord Rosersberg, norr om Stockholm. 

Exportgods från Mälardalsregionen (Västmanland, Södermanland, Närke och Uppland) når kombiterminalen i Rosersberg för att sedan miljövänligt transporteras upp till Gävle hamn och därefter vidare med exempelvis sjötransport. Tillbaka tar pendeln med sig gods som till exempel importgods som kommit via sjötransport, järnväg eller väg, ner till Stockholm Nord Rosersberg, för vidare transport mot slutdestination.

*TEU är ett mått på hur många containrar som hanteras, där 1 TEU=20 fot, eller 6,1 meter. En 40 fots container, motsvarar 2 TEU och 12,2 meter.

Containerterminalen 2022

Bulkterminalen

I Gävle hamns bulkterminal* hanteras insats- och försörjningsvaror till basindustrin (exempelvis lera, legeringar, skrot, slig och biobränslen) samt projektlaster där kraven på lyftkapacitet och mellanlagringsytor är höga (exempelvis husmoduler och vindkraftverk). 

Bulkterminalen består av fyra kajavsnitt där varierande typer av fartyg lastas och lossas. 

Ett antal stora magasin ligger i direkt anslutning till kajerna, vilket medger möjlighet till varulager. Här finns även stora kajnära ytor för mellanlagring av gods. Den operativa verksamheten sköts av Yilport Gävle.

*I en bulkterminal hanteras varor som inte är lastade i en lastbärare (till exempel en container eller trailer). 

Kajer

Kombiterminalen

Kombiterminalen* ligger integrerad med containerterminalen, i närheten av varulager och kajer. 

Här erbjuds helhetslösningar på kombitrafikshantering såsom lyft, växling, lagring och stuff/stripp. Den operativa verksamheten sköts av Yilport Gävle. Dessutom finns ytterligare en kombiterminal i Fredriksskans. Där finns en förberedd hanteringsyta på 50 000 m2, med två fullängdsspår på 500 meter vardera.

*Med en kombiterminal menas ett antal järnvägsspår dit godståg kommer för att hämta och lämna gods. I kombiterminalen möter tågen vägtransporter för omlastning från det ena transportslaget till det andra.

Energihamnen (kemi och oljeterminalerna)

Energihamnen är en av sveriges största och de större drivmedels-, kemikalie- och lagringsbolagen finns representerade här. Energihamnen förser Arlandas flygplats med hela sitt behov av flygbränsle genom tågpendel.

Inom energihamnen hanteras framförallt följande flytande bulk: svavelsyra (vitriololja), natriumhydroxid (även kallad kaustiksoda eller som vattenlösning för lut), ler-slurry (slurry är en blandning av fasta, fina partiklar och vatten, alltså en våt blandning av olika material), MTBE (oktantalshöjande komponent i motorbensin), bensin, diesel, eldningsolja, etanol, vegetabiliska oljor, HVO och flygbränsle. Ett gemensamt ledningsnät sammanbinder de olika verksamheternas depåer med kajerna. Ledningsnätet från kajerna fram till respektive drivmedelsdepå ägs och underhålls av Gävle Hamn AB. Det finns goda utrymmen för logistiklösningar och varulager i energihamnen. Lagringsvolym: Cirka 850 000 kubikmeter, fördelat på cirka 150 cisterner, samt sex bergrum med en total lagringsvolym på cirka 750 000 kubikmeter.

CFS Granudden

Container Freight Station (CFS) Granudden hanterar framför allt pappersprodukter i fem stora magasin på 60 000 kvadratmeter. Här finns både järnväg inomhus och stuffningsstationer för lastning (fyllning) av containers. Här lastas ungefär 20 000 containers med papper varje år. Den operativa verksamheten sköts av Yilport Gävle. Från CFS Granudden avgår dagligen tågset lastade med containrar till containerterminal för vidare transport med feederfartyg.

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.