Meny

FULL
SIZE
HUB


DOUBLE CAPACITY 2020

Projektstatus

Befintlig containerterminal byggs ut med 360 m ny kaj, anpassad för mycket större containerfartyg. Kajen ska i framtiden kunna ta emot fartyg med en längd på upp till 366 m, som har en lastkapacitet på 14 000 containrar. Detta kan jämföras med dagens befintliga containerkaj som kan hantera fartyg med en längd på 190 m och en lastkapacitet på 1500 containrar.

Under utbyggnaden slås1300 pålar ner med en total längd av 26 km (vilket motsvarar en sträcka på Gävle till Sandviken).

Ca 11 000 m3 betong formsätts och gjuts, vilket motsvarar 1500 betongtransporter.

Första spadtaget invigdes med pompa och ståt för exakt ett år sedan, för byggandet av nya containerkajen. Hela året har bygget fortgått med stunder då allt flutit på, stunder då allt inte flutit på och stunder då allt flutit snabbare än väntat.
 
Hela grundläggningen av de totalt 650 st borrade, 500 mm kraftiga stålpålarna, som utgör grundläggningen av krönbalken på sjösidan ner till ca 20 meters djup, är klart. Arbetet har gått enligt plan och pålarnas tuffa toleranskrav på +-25 mm förflyttning i sidled är uppfyllt.
 
Ovanpå pålarna har sjösidans kranbalk gjutits. Det är den absolut mest komplicerade delen i hela projektet. Hela sjösidans kranbalk är 4,5 m hög och ca 3 m bred, varav ca 2 m av fundamentet är under vattenytan och arbetet således måste utföras under vatten. Även den idag befintliga kajen ställer till med problem då det försvårar åtkomsten ytterligare. Trots utmaningar så är den totala längden på 360 m nu färdigställd.
 
Arbetet med kranfundamentet på land har varit betydligt enklare. Allt arbete har skett ovan vattenytan och entreprenören har haft full tillgänglighet då inga befintliga konstruktionsdelar kolliderat. Kranfundamentet på land är färdigställt och väntar på kommande STS-kranar.
 
Hela kajen beräknas vara klar under våren 2021.

CFS-paper


I anslutning till terminalen byggs ett lagringsmagasin för pappershantering (CFS paper Warehouse) som skall möjliggöra ökad konkurrenskraft för regionens pappersindustri.

CFS-magasinet kommer ha en järnvägsanslutning för att kunna trafikera med tåg direkt in i magasinet, vilket gör pappershanteringen både mer hållbar och effektiv. Järnvägsanslutningen medfinansieras av Europeiska Unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Arbetet med det automatiserade höglagret har rullat på i bra tempo, där det milda vädret i höstas och vintras har bidragit. Den pålade betongplattan till hela magasinet på ca 11 000 m 2 är färdiggjutet, samt resandet av stålstommen och hela högdelen på magasinet. CFS-paper magasinet blir det högsta magasinet i Hamnen med sina mäktiga 25,2 m över marknivå.
 
Den högteknologiska utrustningen med 2 st helautomatiserade 40m traverskranar, samt in- och utlastningsrullband, håller även de på att monteras. Hela magasinet skall överlämnas till terminaloperatör Yilport, sista augusti 2020.

Tidsplan

Projektet kommer färdigställas under en tidsperiod på ungefär 16 månader.

Själva produktionen påbörjades 12 december 2018.

Utbyggnaden kommer att pågå med ett planerat avslut våren 2020. Arbetstiderna är just nu 07-19 må – sön.

Buller

Pålningsarbetet är det moment i projektet som kan påverka omgivningen i form av buller. Detta arbetet kommer att pågå under en länge tidsperiod men även under större delen av dagen. För kännedom om bullrets eventuella påverkan så har Gävle Hamn gjort en bullerutredning för att säkerställa att ljud inte överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för buller. Utredningen visar att utbyggnaden av containerterminalen klarar riktvärdena med god marginal under de perioder som arbetet planeras att pågå.

Om bullerutredningen

Bullerutredningen är utförd enligt en internationell standard som utgår från en terrängmodell med byggnader, vegetation och topografi. Modellen antar meteorologiska förhållanden som motsvarar svag vind i alla riktningar. I modellen placeras slutligen den bullrande verksamheten in och ger en beräknad spridning av ljudnivån. Att göra en bullerberäkning ger ett mer tillförlitligt resultat istället för att mäta det faktiska bullret, eftersom det är svårt att urskilja verksamhetens buller från omgivningens buller.


Om bullerriktvärdena

De riktvärden vi har att förhålla oss till är Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller utom och -inomhus. Denna anger olika riktvärden för dagar och kvällar på vardagar och helger samt nätter. Riktvärdena anger bullergränser i form av medelvärde (ekvivalent ljudnivå) för dessa perioder, med undantag för nätter där även gränsvärde för maximal ljudnivå finns. Dessa riktvärden är generellt mer tillåtande jämfört med exempelvis buller från en industri eftersom byggbuller är begränsat i tid


Har du frågor rörande projektet generellt?
Vänligen kontakta:

Johan Ericsson
Projektledare
070-558 99 68
johan.ericsson@bylero.se

Har du frågor rörande bullerutredningen?
Vänligen kontakta:

Henrik Rosengren
Miljöingenjör
070-084 80 98
henrik.rosengren@gavlehamn.se

Om nya containerterminalen


Tillbaka till informationssidan om nya containerterminalen

Nya containerterminalen i media


Här hittar du mer information, tidningsartiklar med mera