FULL
SIZE
HUB


DOUBLE CAPACITY 2020

Projektstatus

Befintlig containerterminal ska byggas ut med 360 m ny kaj, anpassad för mycket större containerfartyg. Kajen ska i framtiden kunna ta emot fartyg med en längd på upp till 366 m, som har en lastkapacitet på 14 000 containrar. Detta kan jämföras med dagens befintliga containerkaj som kan hantera fartyg med en längd på 190 m och en lastkapacitet på 1500 containrar.

Under utbyggnaden kommer 1300 pålar slås ner med en total längd av 26 km (vilket motsvarar en sträcka på Gävle till Sandviken).

Ca 11 000 m3 betong kommer formsättas och gjutas, vilket motsvarar 1500 betongtransporter.

Just nu pågår grundläggningen av kranbalkarna för de nya Containerkranarna både på sjösidan och landsidan. Kranbalkarna är dimensionerade att hantera nya STS-containerkranar med en lastkapacitet på ca 80 ton.

På sjösidan har ca 200 av de totalt 650 pålarna borrats ner till fast berg på ca 20meters djup.
Från och med 29 april satte entreprenören in ytterligare en pålmaskin med uppgift att påla den del av kranbalken där pålningen måste utföras från ponton i vattnet.

En tredje maskin jobbar även parallellt med landsidans kranbalk där i dagsläge 50 av 220 pålar är färdig borrade.

Stora mängder armering rullar dagligen in på området och håller på att förberedas och prefabriceras på land för att sedan lyftas ner och monteras på plats i formarna. Första gjutningen planeras att ske under juni månad.

Tidsplan

Projektet kommer färdigställas under en tidsperiod på ungefär 16 månader.

Själva produktionen påbörjades 12 december med uppehåll mellan 21 december-3 januari.

Utbyggnaden kommer att pågå med ett planerat avslut våren 2020. Arbetstiderna är just nu 07-19 må – sön.

Buller

Pålningsarbetet är det moment i projektet som kan påverka omgivningen i form av buller. Detta arbetet kommer att pågå under en länge tidsperiod men även under större delen av dagen. För kännedom om bullrets eventuella påverkan så har Gävle Hamn gjort en bullerutredning för att säkerställa att ljud inte överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för buller. Utredningen visar att utbyggnaden av containerterminalen klarar riktvärdena med god marginal under de perioder som arbetet planeras att pågå.

Om bullerutredningen

Bullerutredningen är utförd enligt en internationell standard som utgår från en terrängmodell med byggnader, vegetation och topografi. Modellen antar meteorologiska förhållanden som motsvarar svag vind i alla riktningar. I modellen placeras slutligen den bullrande verksamheten in och ger en beräknad spridning av ljudnivån. Att göra en bullerberäkning ger ett mer tillförlitligt resultat istället för att mäta det faktiska bullret, eftersom det är svårt att urskilja verksamhetens buller från omgivningens buller.


Om bullerriktvärdena

De riktvärden vi har att förhålla oss till är Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller utom och -inomhus. Denna anger olika riktvärden för dagar och kvällar på vardagar och helger samt nätter. Riktvärdena anger bullergränser i form av medelvärde (ekvivalent ljudnivå) för dessa perioder, med undantag för nätter där även gränsvärde för maximal ljudnivå finns. Dessa riktvärden är generellt mer tillåtande jämfört med exempelvis buller från en industri eftersom byggbuller är begränsat i tid


Har du frågor rörande projektet generellt?
Vänligen kontakta:

Johan Ericsson
Projektledare
070-558 99 68
johan.ericsson@bylero.se

Har du frågor rörande bullerutredningen?
Vänligen kontakta:

Henrik Rosengren
Miljöingenjör
070-084 80 98
henrik.rosengren@gavlehamn.se

Om nya containerterminalen


Tillbaka till informationssidan om nya containerterminalen

Nya containerterminalen i media


Här hittar du mer information, tidningsartiklar med mera