13°
Temperatur
7
m/s
NV
Medelvind
11
m/s
NV
Byvind
0.11
m
Vattennivå (RH2000)

This content has been archived. It may no longer be relevant

Program och projekt

I Gävle hamn pågår ständigt nya projekt för att följa utveckling och fortsatt vara i framkant vad det gäller hållbarhet, service och tillgänglighet.

Program: Energioptimerat Hamnkluster

Energioptimerat hamnkluster 2030 är ett tioårigt program med huvudmålet att Gävle hamnkluster i takt och i tid når de krav på CO2-reduktion och energieffektivitet som finns från både nationell nivå och länsnivå, och som är i linje med Parisavtalet (1,5 gradersmålet). Programmet genomsyrar Gävle Hamn ABs verksamhet.

Grundtanken är att Gävle hamn, som största godsnav i Mellansverige, ska agera tröskelsänkare och möjliggörare. Vi är många olika aktörer som äger målbilden tillsammans, som har rådighet över olika delar av bilden och som var för sig gör stora insatser för en grön omställning. För att nå målet måste samverkan ske. Klusteraktörerna i Gävle hamn bjuds därför in att dela initiativ och leveranser i en gemensam färdplan.

På nedan länk följer det gemensamma och levande arbetsmaterialet som ska stödja en hög gemensam förändringskapacitet i samverkan mellan hamnaktörerna.

Projekt: Time Slot Gävle

Projektet Time Slot Gävle syftar till att utveckla arbetssätt och regelverk i hamnen så att fartyg på väg till Gävles kajer kan välja att gå med sänkt hastighet.

Genom ett kösystem för fartygsanlöp får alla inblandade aktörer bättre planeringshorisont. Fartygen ges förutsättningar att anpassa hastigheten och därmed minska sin bränsleförbrukning. Det innebär att miljön kan besparas stora mängder koldioxidutsläpp! 

Projektet stöttas av Energimyndigheten och genomförs av Gävle Hamn AB i partnerskap med Tärntank, Preem och VTI. Projektet sker i samverkan med Gävle energihamns terminaler och aktörer.

Projekt: Nybyggnation av kaj 1

Kaj 1 ligger i sydvästra delen av hamnområdet och är Gävle hamns mindre kaj för flytande bulk. Kaj 1 är byggd på 30-talet och har sedan dess genomgått ett flertal renoveringar och standardförbättringar. Då livslängden på kajen har nått sitt slut så har styrelsen fattat beslut om att bygga en ny kaj för flytande bulk, strax söder om det befintliga kajläget.

Kajen kommer att uppgraderas med brandskydd i enlighet med ISGOTT samt att hanteringen kommer bli säkrare då kajen utrustas med lastarmar. Storleken på fartygen kommer också bli större då kajen dimensioneras för fartyg med en dödvikt (DWT) på 35 000. I projektet ingår även förberedelser för att möjliggöra el-anslutningar (land-el) av fartygen.

Detaljprojekteringen pågår fram till september och därefter kommer kajen att upphandlas. Målsättningen är att påbörja själva byggnationerna i mars 2022 och att kajen skall vara färdigställd under juli 2023.

Projekt: Kaj-el till kranar och fartyg

Hamnkranarna i Gävle hamn konverteras successivt till el, genom investeringar av terminaloperatören i samverkan med att Gävle Hamn AB säkerställer tillgång till el på hamnens kajer.  Parallellt förbereds hamnens kajer för att kunna försörja fartygen med land-el. Detta görs genom kanalisation i kajerna och planering för framtida elförsörjning vid alla större ny- eller ombyggnationer. Under 2020-2021 har en fördjupad förstudie genomförts avseende möjligheterna att erbjuda elanslutning till fartyg vid Energihamnen inom något år.

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.