-12°
Temperatur
2
m/s
NV
Medelvind
3
m/s
NV
Byvind
0.18
m
Vattennivå (RH2000)

Med anledning av kriget i Ukraina


På förekommen anledning vill Gävle Hamn AB informera om hur situationen i Ukraina och rådande sanktioner mot Ryssland påverkar Gävle hamn.

Gävle hamn fyller en samhällsviktig funktion och hamnbolagets huvuduppdrag är att hålla hamnen öppen och tillgänglig för varuägare, transportörer med flera. Vi önskar inte att bara delge information kring det läge som råder, utan erhåller även gärna information från er som nyttjare av eller verksamhetsutövare i hamnen, i den händelse att ni ser att det uppstår frågor eller situationer som kan komma att påverka oss som hamnbolag.

Hur påverkas hamnen?
Just nu påverkas inte hamnen i praktiken och den operativa verksamheten pågår ”som vanligt”, även om olika varuägare, rederier eller andra aktörer kan ta enskilda beslut som påverkar volymer, anlöp och liknande.


Gävle Hamn AB följer läget via ägaren Gävle kommun och får löpande lägesuppdateringar kring det arbete som leds av staten genom Länsstyrelsen Gävleborg. I dagsläget är det ingen statlig myndighet som påkallar höjning av beredskap eller krav på särskilda åtgärder som ska vidtas omedelbart.


En grundläggande funktion i sjöfarts- och hamnskyddet är de tre skyddsnivåerna; nivå 1 är normalnivå, nivå 2 är förhöjd skyddsnivå och nivå 3 är då en överhängande risk finns. Reglerna för till exempel tillgänglighet skiljer sig åt mellan de olika skyddsnivåerna. Det är NOA (Nationella Operativa Avdelningen) inom polisen som avgör vilken skyddsnivå som ska gälla i hamnen. Gävle hamns skyddsnivå är fortfarande på nivå 1 som tidigare.


Vid en eventuell höjning av skyddsnivån finns färdiga planer sedan tidigare som i sådant fall aktiveras. Det gäller bland annat kontroller, bevakning, bemanning, rutiner, restriktioner, instruktioner, regler och former för samverkan.

Kommer ”ryska fartyg” stoppas från att anlöpa Gävle hamn?
I tisdags denna vecka gick Storbritannien ut med ett generellt stopp för ”ryska fartyg” i brittiska hamnar – beslutet togs av Transportministern.


I Sverige skulle ett sådant stopp (likt Storbritanniens) innebära ett politiskt beslut som inte fattas av hamnbolaget eller dess ägare, utan på regeringsnivå.


Enligt uttalande av EU-minister Hans Dahlgren avser inte Sverige att gå fram med ett eget stopp för ”ryska fartyg” i svenska hamnar. Regeringen vill i stället hantera frågan om ett stopp tillsammans med de övriga EU-länderna. EU-ministern framhöll under tisdagen att det skulle kunna ske redan denna vecka: ”Väldigt mycket går mycket fortare än man trodde i de här sammanhangen”.


Vid ett beslut om stopp för ”ryska fartyg” skulle det troligtvis vara Transportstyrelsen och/eller Kustbevakningen som implementerar åtgärderna. Då återstår bland annat att definiera vad ett ”ryskt fartyg” är, samt övriga praktiska frågor.


Om du har frågor kontakta

Niklas Hermansson, trafik-och säkerhetschef, 070-418 75 57, niklas.hermansson@gavlehamn.se

Natalie Gerami Wallner, marknad- och affärsutvecklingsschef med ansvar för kommunikation, 079-072 90 92, natalie.gerami_wallner@gavlehamn.se.