3.3°
Temperatur
3
m/s
V
Medelvind
5
m/s
V
Byvind
0.15
m
Vattennivå (RH2000)

Fartygsrelaterade avgifter för 2019 höjs inte

 

Gävle Hamn AB väljer att låta fartygsrelaterade avgifter vara oförändrade från 2018, med ambitionen att kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ till landtransporter.
 
I regeringens maritima strategi står att ”en överföring av gods från land- till sjötransporter bidrar till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken på land.” För att klara detta behövs konkurrensneutralitet mellan de olika transportslagen genom att finansiera även sjöfartsverkets verksamhet via skattemedel, såsom Trafikverket idag är finansierat via skattemedel.
 
Genom information och påverkansarbete vill vi understryka vikten av konkurrensneutralitet mellan transportslagen. I dagsläget så väljer Gävle Hamn att inte höja de fartygsrelaterade avgifterna, med förhoppning att det i förlängningen kommer öka vår konkurrenskraft mot landtransporter”, säger Linda Astner, Chef port authority, Gävle Hamn.

Se hela hamntaxan här.
 
För mer information kontakta:

Hans Karström
Chef Hamntrafikkontoret
trafik@gavlehamn.se