Infrastruktur

Denna sidas inledning.

Ett högeffektivt varuflöde

Infrastrukturen till och från hamnen med motorvägar och järnvägar är mycket god och en förutsättning för det effektiva varuflödet. Järnväg från hamnen ansluter till Bergslagsbanan, Ostkustbanan och Norra Stambanan. Ca 20 vagnset rafikerar hamnen varje dag. 2017 invigdes också ett dubbelspår till Stockholm. Vägförbindelse finns till närliggande E4, E16 och övriga riksvägar. Drygt 300 lastbilar trafikerar hamnen varje dag.

2014 gjordes en betydande breddning och fördjupning av farleden in till hamnen. Idag kan hamnen ta emot fartyg som är 42 meter breda, med ett djupgående på 12,2 meter och en lastkapacitet på ca 100,000 ton. Fördelarna med att kunna ta emot stora fartyg är flera. Dels minskar transportkostnaderna för regionens industri vilket ökar konkurrenskraften, och dels gynnas miljön av att fartygens bränsleförbrukning per transporterat ton minskar radikalt. Den nya farleden gör det också möjligt att anlöpa hamnen nattetid och vid dålig sikt.

Stora investeringar görs på hamnområdet. Vi kommer att utöka ytan för kajer, pirar och hanteringsytor, samt att containerterminalen som redan är ostkustens största ska fördubblas i kapacitet. Detta för att kunna ta emot fler och större faryg och möta sjötransporternas ökade efterfrågan.Vi investerar också i nya magasin, varulager, järnväg och anläggningar för godshantering.