Temperatur
6
m/s
NV
Medelvind
9
m/s
NV
Byvind
0.13
m
Vattennivå (RH2000)

Möjlighet att hyra mark i hamnen!

Förfrågan anläggningsarrende

Inledning

Gävle Hamn AB avser att upplåta ett markområde för anläggningsarrende. Genom denna förfrågan inbjuds ni att deltaga och inlämna intresseanmälan för markområdet.

Förutsättningar för arrendet

Arrendeområdet

Arrendeområdet omfattar ca 6 200 kvm. Markområdet är terrasserat och förberett för marköverbyggnad. På bilaga 1 framgår utformningen och placeringen av arrendeområdet.   

 
Bild över arrendeområdet


 

Upplåtelseform

Markområdet upplåts som anläggningsarrende. Arrendeytan är att betrakta som ”råmark”, d.v.s. arrendatorn svarar själv för investeringar i magasin, asfaltering, staket, dagvatten, VA och övrig infrastruktur inom arrendeområdet. Gävle Hamn AB:s standardavtal för anläggningsarrenden kommer att användas vid eventuellt avtalstecknande.
 

Avtalstid

Avtalstiden för arrendeområdet är 10 år.
 

Arrendeavgift

Arrendeavgiften för markområdet är 29 kr/kvm och år.
 

Utvärdering

Utvärderingen av intresseanmälningarna kommer ske genom att inkomna svar utvärderas utifrån hur väl dessa överensstämmer med Gävle Hamn AB:s avsikter och planer för arrendeområdet. Intressenterna kommer även få möjlighet att presentera sitt förslag muntligt.
 

Gävle Hamn AB:s avsikter och planer för arrendeområdet

Arrendeområdet är belägget i en del av hamnen där gods skall hanteras över hamnens kajer, d.v.s. ”gods över kaj”. Gävle Hamn AB anser även att området är lämplig för lagring av gods i magasin, detta då kajnära magasin är en framgångsfaktor för att attrahera nytt gods till Hamnen.
 

Tidplan

2019-07-30   Sista dag för att lämna intresseanmälan
2019-08-15   Presentation av inlämnad intresseanmälan
2019-08-30   Utvärdering
2019-09-15   Tecknade av arrendeavtal
2019-10-01   Markområdet upplåtes till arrendatorn
 

Intresseanmälan

Om intresse finns för att arrendera aktuellt området så ombeds ni inkomma med intresseanmälan senast 2019-07-31. I intresseanmälan ombeds ni svara på nedanstående kriterier och frågor (verksamhet, utformning och stödjande infrastruktur):

Verksamhet

Vilken typ av verksamhet avser ni bedriva på arrendeområdet:

  • Vilka godsslag avser ni hantera på området och vilka volymer
  • Hur avser ni nyttja området (magasinering, stuffning/strippning, omlastning)
Utformning av arrendeområdena

Hur avser ni exploatera arrendeområdet:

  • Uppförande av magasin (storlek, typ, utförande)
  • Andel hårdgjord yta (kvm)
  • Dagvatten
  • Stängsel/staket
Behov av stödjande infrastruktur

Finns behov av anslutning av dagvatten, VA, fiber och el för den planerade verksamheten?
 
___________________________________________________________________________________
 
Intresseanmälan skickas senast 2019-07-31 vi mail till:
daniel.karlsson@gavlehamn.se
 
Vid eventuella frågor ombeds ni kontakta:
Daniel Karlsson
Infrastrukturchef
Gävle Hamn AB
Mobil +46 70 414 06 03