Meny
Gävle Hamns uppdrag

Verksamhetspolicy

Gävle Hamn är ett strategiskt logistiknav för sjö-, järnvägs- och landsvägstrafik. Vårt övergripande mål är att på ett långsiktigt hållbart sätt skapa gynnsamma förhållanden för regionens tillväxt och utveckling.

Vi möter framtidens krav genom lyhördhet och öppen kommunikation med kunder, medarbetare och övriga intressenter. Vår målsättning är att tillhandahålla hög tillgänglighet av våra anläggningar och tjänster. Vi ska kontinuerligt utvärdera och förbättra dessa.

I vårt arbete sätter vi säkerhet-, kvalitet- och miljötänkande högt, vi följer alla för verksamheten aktuella lagar och andra krav. Vi åtar oss att begränsa och förebygga negativ påverkan på miljö och klimat inklusive förebygga föroreningar inom det geografiska området vi verkar inom.

Ständiga förbättring präglar allt vi gör. Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av transport- och logistiksystem där sjöfart och hamnverksamhet ingår. Vårt samhällsansvar präglar och genomsyrar verksamheten.