Meny
Gävle Hamn, hamnen vid ostkusten.

En hästkraft kan dra 2 ton på hjul på väg, 10 ton på räls och 70 ton på vatten
– sjöfart är energieffektivt!

Sjöfarten är det transportslag som släpper ut minst CO2 per tonkilometer. Ett fartyg klarar av en last motsvarande 500 lastbilar. Vattenvägarna är redan klara och behöver inte byggas eller underhållas. Och genom sjöfart leder vi bort godstrafik från våra städer – det mår vi bättre av!

De tre huvudsakliga transportmedlen vi har är väg, järnväg och sjöfart. Och alla behövs. Men med hjälp av viss överflyttning mellan transportslagen kan vi bidra till att värna om vår miljö.

Idag sker många långväga transporter på väg. En anledning till det är att det är förhållandevis billigt med lastbilstransporter. Men att skicka tusentals lastbilar från Norrland till Europa med timmer eller stål, innebär en långt större miljöpåverkan än om vi skickat samma last med ett fartyg. För att inte tala om slitaget och trängseln på vägarna.

Att frakta gods via järnväg är ett miljövänligt alternativ om elen till järnvägen kommer från fossilfria källor. Men järnvägsspåren är redan hårt belastade. För att möta efterfrågan med ökade godstransporter på järnväg, skulle stora investeringar behöva göras i nya spår.

Det mest energieffektiva är sjöfart. Och sjövägarna finns redan! De behöver inte byggas. De står redo att nyttjas idag – och de är inte överbelastade! Men att denna naturliga utveckling dröjer beror på att det idag är jämförelsevis dyrare att frakta gods via sjöfart. Idag är både väg och järnväg i hög grad skattefinansierad infrastruktur, medan sjöfarten tvingas bära sin egen kostnad. Detta måste förändras om vi ska kunna medverka till att ta hand om vår miljö.

Vi behöver konkurrensneutralitet mellan de olika transportslagen genom att finansiera även sjöfartsverkets verksamhet via skattemedel, såsom Trafikverket idag är finansierat via skattemedel.

I regeringens maritima strategi står att ”en överföring av gods från land- till sjötransporter bidrar till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken på land.” 

Med strängare krav på mer miljövänliga transporter har Gävle hamn ett optimalt läge, endast två timmar från Stockholm. Förstklassiga väg- och järnvägsförbindelser utan trafikstockningar och flaskhalsar, gör det enkelt för varuägare inte bara i vår region, utan i stora delar av Sverige, att öka export såväl som import via Gävle hamn.