Integritetspolicy

Allmänt

Gävle Hamn AB värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att:
-uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning
-erbjuda en tjänst
-kunna tillgodose extern kommunikation riktad mot allmänheten och intressenter eller vid rekrytering.

I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det saknas uttalade krav från lagar kan vi använda oss av intresseavvägning alternativt så krävs ditt särskilda samtycke. Vid särskilt samtycke finns möjligheten att få dina uppgifter raderade.

När du t.ex. lämnar in en ansökan om något, inpassering i hamnområde, en tjänst hos oss o.dyl. så måste vi kunna identifiera att du verkligen är du för att kunna handlägga ditt ärende. Vi behöver även uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende, en förfrågan, din anställning i hamnen m.m. på ett korrekt sätt. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det.

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

Som exempel kan sägas att när det är Gävle Hamns AB skyldighet att enligt lag erbjuda möjligheten till vissa tjänster, exempelvis inpassering i hamnområde, så har hamnen rätt att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla sina krav enligt lag (rättslig förpliktelse). Vid all myndighetsutövning har Gävle Hamn AB rätt att hantera dina personuppgifter. När du har ett avtal med Gävle Hamn AB så får Gävle Hamn AB hantera dina personuppgifter för att fullgöra avtalet. Gävle Hamn AB hanterar även personuppgifter vid extern kommunikation riktad mot allmänhet och intressenter, tex vid nyhetsbrev och sociala medier. Någon av dessa grunder måste
föreligga om vi ska hantera dina personuppgifter.

− Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
− Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av
den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
− Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
− Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
− Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
− Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Offentlighets-och sekretesslagen

Gävle Hamn AB omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt Offentlighet och Sekretess-lagstiftningen.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av handläggare och lagras i respektive system inom Gävle Hamn AB. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör. Överföring till tredje land förekommer inte på Gävle Hamn, med undantag för vissa sociala medier och skyddas då av Privacy Shield.

Lagringstid

Gävle Hamn AB sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas. Har du lämnat samtycke har du rätt att återkalla det. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som behöver behandlas på grund av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när personuppgifter behandlas för bland annat arkivändamål. Läs mer om dataskyddsförordningen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Gävle Hamn AB:s styrelse. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller denna Integritetspolicy, vänligen kontakta:

Personuppgiftsansvarig och dataskyddssamordnare Gävle Hamn AB
info@gavlehamn.se

Dataskyddsenheten
Gävle kommun
Tlf: 026-178000 (be att få tala med ett Dataskyddsombud)
e-postadress: dataskyddsombud@gavle.se
Vill du utöva någon av dina rättigheter gällande dina personuppgifter, vänligen använd e-tjänst:
sjalvservice.gavle.se
Kontaktuppgifter till Datainspektionen, vänligen se
https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/