Meny
Hållbar hamn

En hållbar hamn

I regeringens maritima strategi står att ”en överföring av gods från land- till sjötransporter bidrar till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken på land.” 
 
Världens första elväg
Världens första elväg för tung trafik på allmän väg, har nyligen testats på E16 utan­för Gävle. Målet är gröna transporter hela vägen från industrierna i Dalarna till Gävle hamn och vidare ut i världen. Det skulle avlasta järnvägen och samtidigt minska lastbilstrafikens koldioxidutsläpp.
Daglig järnvägspendel
Varje dag kör en järnvägspendel från Gävle Hamn till Brista nära Arlanda för leverans av flygbränsle. Tidigare transporterades bränslet i 50 lastbilar om dagen, som gick rakt igenom Stockholms stad. Förutom att den här lösningen lett till ökad trafiksäkerhet, beräknas den också minska utsläppen av koldioxid med 2 500 ton per år. Nära 250 000 lastbilar har ersatts sedan 2006. Det är ett exempel på hur sjöfarten kan bidra till att göra en logistikkedja mer miljövänlig. Sjöfarten påverkar naturligtvis miljön precis som alla transportslag, men belastningen är betydligt lägre. En kombination av fartyg och järnväg bidrar ytterligare till att göra transporterna miljömässigt hållbara. Gävle Hamn arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra möjligheterna för sjö- och järnvägstransporter till och från regionen.
Elektrifierad järnväg ända fram till terminalerna
Ytterligare exempel på den utveckling som görs för en hållbar hamn är en järnvägsanslutningen till Gävle hamn som 2021 kommer att vara elektrifierad, genom en infrastrukturinvestering av Trafikverket enligt gällande nationell plan. Kajerna i hamnen är förberedda för att kunna försörja fartygen med fartygsel. Hamnens egna fordon drivs fossilfritt. All operativ terminalverksamhet med dragning, lastning och lossning av containrar sker idag med el eller HVO (syntetisk fossilfri diesel). Målet är att all godshantering inom hamnområdet ska vara helt fossilfri.

Hållbar hantering inom hamnen
En stor del av den operativa tarminalverksamheten med dragning, lastning och lossning av containrar sker idag med el eller HVO (förnyelsebart drivmedel)

Gävle Hamn har växt med 326 000 kvadratmeter nya kajer, pirar och hanteringsytor under de senaste fem åren. Här finns miljötillstånd att tredubbla godsvolymerna. Stora investeringar har gjorts i uppgraderad inseglingsled, nya magasin, järnväg och andra anläggningar. Målsättningen har varit att tillväxten och utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar, såväl ekonomiskt och miljömässigt som socialt. Det innebär att flaskhalsar systematiskt ska arbetas bort för att nå ökad effektivitet. Det innebär också att tillväxten ska ske utan ökad total miljöpåverkan. Och att hamnområdet ska karaktäriseras av trygghet och säkerhet för alla som bedriver sin verksamhet här eller besöker oss. 

Läs mer och ladda ner vår onlinebroschyr om vårt hållbara arbete nedan.
 

Vill du veta mer om vårt hållbara arbete, kontakta Linda Astner på
tel: 070 623 38 41
epost: linda.astner@gavlehamn.se

Gävle Hamn AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001