Meny

Med anledning av debattartikeln som publicerades i Gefle Dagblad 12 nov...


... känner vi att det finns behov av några förtydliganden.
 

Cirkeldiagrammet gällande fördelningen av sjöfartens kostnader (data från 2016) har beräknats enligt ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportsektorn)-värderingar och baseras på åtta exempelresor, och detta tycker vi ger en mer komplett och nyanserad bild av de totala fasta kostnaderna för ett fartygsanlöp till svensk hamn. I exemplen uppgår de statliga lots- och farledsavgifterna till 10 %, stuveri- och hamnavgifter till 47 % och driftskostnaderna till 43 %. Stuveriavgiften avser kostnaden för godshantering (av- och pålastning av gods) och övriga hamnavgifter är den fartygsrelaterade avgiften (motsvarande parkeringskostnad), miljötillägg (avgift för ilandlämning av olika typer av fartygsgenererat avfall) samt varuhamnavgift (baserad på godsmängden). I de övriga hamnavgifterna ska även kostnaderna för trossföring, agentarvode och eventuell bogserbåtsassistans räknas in. Möjlighet till miljörabatt finns i flertalet svenska allmänna hamnar om fartyget uppfyller vissa villkor och kriterier.Gävle Hamn tolkar att syftet med artikeln är att visa att sjöfarten inte har samma förutsättningar som andra trafikslag, bland annat på grund av statliga subventioner, det vill säga eftersom Sjöfartsverket är avgiftsfinansierat samtidigt som Trafikverket är anslagsfinansierat råder det en skev ekonomisk incitamentsstruktur. Konsekvensen av detta är ett generellt högre avgiftsuttag för sjöfarten vilket ger en obalans mellan trafikslagen. Som exempel passerar fartyg idag hamnar utan att gå in i hamnen för att lasta på, vilket beror på stora tröskeleffekter – det kan vara kostsamt att anlöpa ytterligare hamnar. Sjöfartsverket tar ut lots- och farledsavgifter samtidigt som hamnarnas aktörer tar ut olika typer av avgifter. Kan man få ned tröskeleffekten kommer fler redare att vara intresserade av att anlöpa fler hamnar i sin redan befintliga loop och/eller skala upp till större fartyg vilket ger miljö- och kostnadsvinster. En tänkbar del av lösningen som förts fram från flera håll är att Sjöfartsverket införlivas i Trafikverket. Förutom att verken då per automatik skulle få samma finansieringsmodell så skulle sjöfarten bli en mer naturlig del i Trafikverkets planeringsprocess.

 
Sjöfartsbranschens (inklusive Gävle Hamns) uppfattning är att trafikslagen i Sverige inte konkurrerar på samma villkor och för att uppnå ett scenario innebärande överflyttning av gods från land till sjö krävs bland annat tydliga konsolideringspunkter i form av hamnar och terminaler för att uppnå skalfördelar. Branschen efterfrågar en översyn och förändring av avgiftssystemen (vilket naturligtvis inte innefattar avgiftshöjningar) och exempelvis vi som arbetar i och ansvarar för hamnarna inser att vi själva behöver se över vissa delar i våra verksamheter - hur som helst är en harmonisering av trafikslagen en nyckelfaktor. Sedan är en allmän uppfattning att den främsta orsaken till att en överflyttning av gods från land till sjö inte sker i tillräcklig omfattning den större flexibiliteten och de lägre transportkostnaderna för transporter på land, inte minst för lastbilstransporter. Vidare är det ett faktum att det behövs en kritisk massa för att komma över den tröskel som det innebär att bygga ett sjökoncept och få exempelvis ett RoRo-fartyg att göra ett stopp i Gävle för att plocka last. Helst av allt ser vi väl att en linjetrafik med rullande gods kan etableras i vår hamn och med exempelvis ett anlöp per vecka med ett RoRo-fartyg blir ju enligt vår hamntaxa den fartygsrelaterade delen av hamnavgiften betydligt lägre än vid ett enstaka anlöp.  


Summa summarum: Gävle Hamn AB:s målbild är också mer gods på köl!
På gång
2021-06-11 14:30
Containerkranar anländer till Gävle Containerterminal
Efter två månaders färd har tre nya containerkranar nu anlänt till ostkustens största containerterminal.
 
 
Läs mer
2021-06-09 07:59
Stora störningar på Gävle Containerterminal
I samband med att terminaloperatör Yilport Gävle har bytt terminalsystem så fungerar inte verksamheten. Det råder stora störningar och långa väntetider som följd. Det arbetas dygnet runt för att lösa problemet.
 
Läs mer
2021-02-11 09:24
RTG-kranar anländer till Gävle hamn
Den nya containerterminalen utrustas med eldrivna portalkranar som inte bara kommer att bidra till mindre koldioxidutsläpp och ljudnivå och samtidigt höja produktiviteten på terminalen. Då kranarna staplar sex containrar på höjden bidrar de till en effektivare containerhantering. 
Läs mer
2021-02-11 09:28
Projektresultat – Efficient flow
Under tre års tid har Gävle hamn deltagit i ett EU-finansierat projekt rubricerad EfficientFlow. Projektet håller på att avslutas men för Gävle Hamn fortsätter arbetet med Port Activity App™ som är det primära resultatet projektet mynnat ut i. 
 
Läs mer
2021-01-28 14:23
Fartygsservice Gävle AB - en av de äldsta aktörerna i hamnen
Företaget startade redan i slutet på 60-talet och hade då sin huvudsakliga verksamhet i den hamn som låg inne i Gävle stad. Dock har de alltid haft verksamhet i den befintliga hamnen på Fredriksskans. 
Läs mer
2020-11-17 08:11
Med anledning av debattartikeln som publicerades i Gefle Dagblad 12 nov...
Sjöfartsbranschens (inklusive Gävle Hamns) uppfattning är att trafikslagen i Sverige inte konkurrerar på samma villkor.
Läs mer
2020-11-12 16:28
Tutande tåg på Näringen
Just nu har Trafikverket ett problem i järnvägsanläggningen där övergångarna vid tidigare Galvans fabrik inte fungerar som de ska. Av säkerhetsskäl är tågen tvungna att tuta för att uppmärksamma att de är på ingång. 
Läs mer
2020-11-02 15:23
CFS paper nominerad till Årets Logistiketablering 2020
Det nya, 11 000 kvm stora, helautomatiserade lagret för de flera ton tunga rullarna, ska korta ledtider och öka lagringskapacitet för pappersbruken i regionen.
Läs mer
2020-10-23 10:37
Autonoma fordon i Gävle hamn
Med hjälp av autonoma fordon kan logistikprocesser i Gävle hamn automatiseras vilket innebär minskade kostnader samtidigt som både säkerheten och kvaliteten förbättras. 
Läs mer
2020-10-23 10:32
Terminal Granuddens lager är återigen fyllda
Förra året byggdes två nya lager för att kunna erbjuda Granuddens kunder mer lageryta. Det senaste året har visat att lagren varit välbehövda och en värdefull investering för Gävle hamns terminal. Under 2020 har lagren varit fulla ett flertal gånger och fler kunder efterfrågar lagerytor i magasinen.
 
Läs mer