Möjlighet att hyra mark i hamnen!

Förfrågan anläggningsarrende

Inledning

Gävle Hamn AB avser att upplåta ett markområde för anläggningsarrende. Genom denna förfrågan inbjuds ni att deltaga och inlämna intresseanmälan för markområdet.

Förutsättningar för arrendet

Arrendeområdet
Arrendeområdet omfattar ca 6 200 kvm. Markområdet är terrasserat och förberett för marköverbyggnad. På bilaga 1 framgår utformningen och placeringen av arrendeområdet.   
 
Bild över arrendeområdet


 
Upplåtelseform
Markområdet upplåts som anläggningsarrende. Arrendeytan är att betrakta som ”råmark”, d.v.s. arrendatorn svarar själv för investeringar i magasin, asfaltering, staket, dagvatten, VA och övrig infrastruktur inom arrendeområdet. Gävle Hamn AB:s standardavtal för anläggningsarrenden kommer att användas vid eventuellt avtalstecknande.
 
Avtalstid
Avtalstiden för arrendeområdet är 10 år.
 
Arrendeavgift
Arrendeavgiften för markområdet är 29 kr/kvm och år.
 

Utvärdering

Utvärderingen av intresseanmälningarna kommer ske genom att inkomna svar utvärderas utifrån hur väl dessa överensstämmer med Gävle Hamn AB:s avsikter och planer för arrendeområdet. Intressenterna kommer även få möjlighet att presentera sitt förslag muntligt.
 
Gävle Hamn AB:s avsikter och planer för arrendeområdet
Arrendeområdet är belägget i en del av hamnen där gods skall hanteras över hamnens kajer, d.v.s. ”gods över kaj”. Gävle Hamn AB anser även att området är lämplig för lagring av gods i magasin, detta då kajnära magasin är en framgångsfaktor för att attrahera nytt gods till Hamnen.
 
Tidplan
2019-07-30   Sista dag för att lämna intresseanmälan
2019-08-15   Presentation av inlämnad intresseanmälan
2019-08-30   Utvärdering
2019-09-15   Tecknade av arrendeavtal
2019-10-01   Markområdet upplåtes till arrendatorn
 

Intresseanmälan

Om intresse finns för att arrendera aktuellt området så ombeds ni inkomma med intresseanmälan senast 2019-07-31. I intresseanmälan ombeds ni svara på nedanstående kriterier och frågor (verksamhet, utformning och stödjande infrastruktur):
Verksamhet
Vilken typ av verksamhet avser ni bedriva på arrendeområdet:
  • Vilka godsslag avser ni hantera på området och vilka volymer
  • Hur avser ni nyttja området (magasinering, stuffning/strippning, omlastning)

Utformning av arrendeområdena
Hur avser ni exploatera arrendeområdet:
  • Uppförande av magasin (storlek, typ, utförande)
  • Andel hårdgjord yta (kvm)
  • Dagvatten
  • Stängsel/staket

Behov av stödjande infrastruktur
Finns behov av anslutning av dagvatten, VA, fiber och el för den planerade verksamheten?
 
___________________________________________________________________________________
 
Intresseanmälan skickas senast 2019-07-31 vi mail till:
daniel.karlsson@gavlehamn.se
 
Vid eventuella frågor ombeds ni kontakta:
Daniel Karlsson
Infrastrukturchef
Gävle Hamn AB
Mobil +46 70 414 06 03

 
På gång
2019-09-26 14:58
Informationsträff om unik teknisk lösning vid bygget av Gävle Hamns containerterminal
. Kajen byggs som en förlängning av befintlig containerkaj och när den sätts i drift kommer kapaciteten på containerterminalen ha ökat från 250 000 TEU till drygt 600 000 TEU
Läs mer
2019-09-13 13:30
Bygget av det automatiserade höglagret i Gävle hamn är i full gång
Projektägarna kallade samman till ett gemensamt möte med information om magasinet och byggstatus.
 
Läs mer
2019-07-29 09:00
Gävle Hamn ställer ut om fördubblingen av containerterminalen på Logistik och transportmässan i Göteborg
Gävle Hamn kommer tillsammans med terminaloperatör Yilport att ställa ut på Logistik och Transportmässan i Göteborg 5-6 november, monter B09:19.
Läs mer
2019-08-12 12:00
Wallners åkeri har tankbilar i Gävle hamn
Gävle ända sedan 60-talet, men först 2006 fick de en uppställningsplats i hamnen. De levererar petroleum till stationerna från norra Uppland, Dalarna, Gästrikland och delar av Västmanland Hälsingland
Läs mer
2019-06-26 12:09
Unifeeder introducerar ny veckovis linje mellan Gävle Hamn och Polen
Den nya linjen har premiär 10 augusti från hamnen i Gdansk och kommer anlöpa Gävle Hamn runt den 12 augusti.
 
Läs mer
2019-07-22 09:00
Kemtrans en av aktörerna i Gävle hamn
Kemtrans hanterar ungefär 20 000 m3 kemikalier per år i Gävle hamn. Den vanligast förekommande kemikalien som Kemtrans hanterar är svavelsyra. 
 
Läs mer
2019-08-05 11:02
Imerys vidareförädlar mineraler till pappersindustrin
Imerys är en av de 40 aktörerna i Gävle hamn och arbetar med att vidareförädla mineraler till pappersindustrin. 270 fabriker drivs av Imerys och en av de fabrikerna ligger i Gävle Hamn. 
 
Läs mer
2019-07-08 09:00
Ragnsells ser en början där andra ser ett slut
Verksamheten på Ragnsells i Gävle hamn är bred med ett antal segment som hanteras såsom containertjänster, sophämtning, hantering av farligt avfall mm.
 
Läs mer
2019-07-15 09:00
Fortsatt högkonjunktur i Gävle hamn
Efter årets första månader ser Gävle hamns terminaloperatör Yilport, inga tecken på en sviktande konjunktur.
 
Läs mer
2019-06-28 10:25
SSAB flyttar ytterligare stålexport till Gävle Hamn
Förutom de olika stålprodukter som redan upptar en helt egen sektion i CFS:en har SSAB valt att nu också flytta stuffningen av rör för världens gruvindustrier till Gävle Hamn.
Läs mer