Meny

Möjlighet att hyra mark i hamnen!

Förfrågan anläggningsarrende

Inledning

Gävle Hamn AB avser att upplåta ett markområde för anläggningsarrende. Genom denna förfrågan inbjuds ni att deltaga och inlämna intresseanmälan för markområdet.

Förutsättningar för arrendet

Arrendeområdet
Arrendeområdet omfattar ca 6 200 kvm. Markområdet är terrasserat och förberett för marköverbyggnad. På bilaga 1 framgår utformningen och placeringen av arrendeområdet.   
 
Bild över arrendeområdet


 
Upplåtelseform
Markområdet upplåts som anläggningsarrende. Arrendeytan är att betrakta som ”råmark”, d.v.s. arrendatorn svarar själv för investeringar i magasin, asfaltering, staket, dagvatten, VA och övrig infrastruktur inom arrendeområdet. Gävle Hamn AB:s standardavtal för anläggningsarrenden kommer att användas vid eventuellt avtalstecknande.
 
Avtalstid
Avtalstiden för arrendeområdet är 10 år.
 
Arrendeavgift
Arrendeavgiften för markområdet är 29 kr/kvm och år.
 

Utvärdering

Utvärderingen av intresseanmälningarna kommer ske genom att inkomna svar utvärderas utifrån hur väl dessa överensstämmer med Gävle Hamn AB:s avsikter och planer för arrendeområdet. Intressenterna kommer även få möjlighet att presentera sitt förslag muntligt.
 
Gävle Hamn AB:s avsikter och planer för arrendeområdet
Arrendeområdet är belägget i en del av hamnen där gods skall hanteras över hamnens kajer, d.v.s. ”gods över kaj”. Gävle Hamn AB anser även att området är lämplig för lagring av gods i magasin, detta då kajnära magasin är en framgångsfaktor för att attrahera nytt gods till Hamnen.
 
Tidplan
2019-07-30   Sista dag för att lämna intresseanmälan
2019-08-15   Presentation av inlämnad intresseanmälan
2019-08-30   Utvärdering
2019-09-15   Tecknade av arrendeavtal
2019-10-01   Markområdet upplåtes till arrendatorn
 

Intresseanmälan

Om intresse finns för att arrendera aktuellt området så ombeds ni inkomma med intresseanmälan senast 2019-07-31. I intresseanmälan ombeds ni svara på nedanstående kriterier och frågor (verksamhet, utformning och stödjande infrastruktur):
Verksamhet
Vilken typ av verksamhet avser ni bedriva på arrendeområdet:
  • Vilka godsslag avser ni hantera på området och vilka volymer
  • Hur avser ni nyttja området (magasinering, stuffning/strippning, omlastning)

Utformning av arrendeområdena
Hur avser ni exploatera arrendeområdet:
  • Uppförande av magasin (storlek, typ, utförande)
  • Andel hårdgjord yta (kvm)
  • Dagvatten
  • Stängsel/staket

Behov av stödjande infrastruktur
Finns behov av anslutning av dagvatten, VA, fiber och el för den planerade verksamheten?
 
___________________________________________________________________________________
 
Intresseanmälan skickas senast 2019-07-31 vi mail till:
daniel.karlsson@gavlehamn.se
 
Vid eventuella frågor ombeds ni kontakta:
Daniel Karlsson
Infrastrukturchef
Gävle Hamn AB
Mobil +46 70 414 06 03

 
På gång
2020-06-16 09:48
Världsunikt papperslager nästan klart
Nya automatiserade höglagret för pappersbalar börjar ta form. Byggentreprenör NCC bjöd i veckan in till förhandsvisning nu när hela byggnationen börjat ta form med invändiga traverser och transportband
Läs mer
2020-05-19 10:29
Port Activity app - snart i din hand!
En ny mobilapplikation håller på att utvecklas som ska tillhandahålla samma information till alla parter inför och under ett anlöp. Lösningen syftar alltså till att öka hamnoperatörernas effektivitet genom att kommunicera ankomsttider och avgångstider m m för fartyg.
Läs mer
2020-04-22 08:00
Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn
Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-16 10:54
Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.
Trafik- och säkerhetsavdelningen, som tidigare hette Port Authority, har nu fått en mer renodlad funktion med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor. Nytillträdd chef är Niklas Hermansson
Läs mer
2020-04-16 10:30
Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.
Då Gävle Hamn har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling
Läs mer
2020-04-16 09:01
Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.
Cargo Survey är en av aktörerna i Gävle hamn och merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn.
Läs mer
2020-04-08 10:21
En bra start på 2020
2020 inleddes med rekord på Granudden och nya balmassaflöden till bulkterminalen i Gävle hamn.
 
Läs mer
2020-04-02 10:17
Nu har Villa Sjötorp monterats ner
Efter viss försening är föreningen Villans vänner klara med nedmonteringen av Villa Sjötorp
Läs mer
2020-02-07 09:24
Gävle Hamn kräver hälsodeklaration på grund av coronaviruset
Anlöpande fartyg måste från 2020-02-07 inkomma med Health declaration inför anlöp till Gävle hamn. Ifylld Health declaration ska mailas till Hamntrafikkontoret senaste 24 timmar innan ankomst till trafik@gavlehamn.se
 
Läs mer
2020-03-17 12:41
Hur påverkar Coronaviruset Gävle Hamn?
Hur påverkas godsflödena i Gävle Hamn?
Godshanteringen på Containerterminalen har de senaste veckorna gått ner något men man kan inte konstatera om det beror på Corona-effekter eller en nedåtgående konjunktur.
Läs mer