Hållbar hamn

En hållbar hamn

I regeringens maritima strategi står att ”en överföring av gods från land- till sjötransporter bidrar till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken på land.”
 
Varje dag kör en järnvägspendel från Gävle Hamn till Brista nära Arlanda för leverans av flygbränsle. Tidigare transporterades bränslet i 50 lastbilar om dagen, som gick rakt igenom Stockholms stad. Förutom att den här lösningen lett till ökad trafiksäkerhet, beräknas den också minska utsläppen av koldioxid med 2 500 ton per år. Det är ett exempel på hur sjöfarten kan bidra till att göra en logistikkedja mer miljövänlig.
 
Sjöfarten påverkar naturligtvis miljön precis som alla transportslag, men belastningen är betydligt lägre. En kombination av fartyg och järnväg bidrar ytterligare till att göra transporterna miljömässigt hållbara. Gävle Hamn arbetar därför kontinuerligt med att förbättra möjligheterna för sjö- och järnvägstransporter till och från regionen.
 
Vår hamn har växt med 326 000 kvadratmeter nya kajer, pirar och hanteringsytor under de senaste fem åren. Därtill har stora investeringar gjorts i uppgraderad inseglingsled, nya magasin, järnväg och andra anläggningar. Målsättningen har varit att tillväxten och utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar, såväl ekonomiskt och miljömässigt som socialt. Det innebär att flaskhalsar systematiskt ska arbetas bort för att nå ökad effektivitet. Det innebär också att tillväxten ska ske utan ökad total miljöpåverkan. Och att hamnområdet ska karaktäriseras av trygghet och säkerhet för alla som bedriver sin verksamhet här eller besöker oss.