Gävle Hamns uppdrag

Förfrågan anläggningsarrende

Inledning
Gävle Hamn AB avser att upplåta ett markområde för anläggningsarrende. Genom denna förfrågan inbjuds ni till att deltaga och inlämna intresseanmälan för markområdet.
Förutsättningar för arrendet
Arrendeområdet
Arrendeområdet omfattar totalt 6 084 kvm. Delar av ytan (ca 1500 kvm) är idag asfalterad och järnvägsspår finns i direkt anslutning till arrendeområdet. Tidigare har arrendeområdet varit bebyggt med ett magasin på 1 400 kvm, för lagring av salt. Arrendeområdets omfattning och placering enligt bild nedan.
Upplåtelseform
Markområdet kommer att upplåtas som anläggningsarrende. Arrendeytan är att betrakta som ”råmark”, d.v.s. arrendatorn svarar själv för investeringar i magasin, asfaltering, staket, dagvatten, VA och övrig infrastruktur inom arrendeområdet. Gävle Hamn AB:s standardavtal för anläggningsarrenden kommer att användas vid eventuellt avtalstecknande.
Avtalstid
Avtalstiden för arrendeområdet är 10 år.
Arrendeavgift
Arrendeavgiften för markområden är 27 kr/kvm och år.
Utvärdering
Utvärderingen av intresseanmälningarna kommer ske genom att inkomna svar utvärderas utifrån hur väl dessa överensstämmer med Gävle Hamn AB:s avsikter och planer för arrendeområdet. Intressenterna kommer även få möjlighet att presentera sitt förslag muntligt.
Gävle Hamn AB:s avsikter och planer för arrendeområdet
Arrendeområdet är belägget i en del av hamnen där gods skall hanteras över hamnens kajer, d.v.s. ”gods över kaj”. Gävle Hamn AB anser även att området är mycket lämplig för lagring av gods i magasin, detta då kaj-nära magasin är en framgångsfaktor för att attrahera nytt gods. Arrendeområdet ligger även i direkt anslutning till järnväg, vilket innebära att gods ankommande eller avgående via järnväg kan hanteras på arrendeområdet.
Tidplan
2017-01-31 Sista dag för att lämna intresseanmälan
2017-02-06 Presentation av inlämnad intresseanmälan
2017-02-15 Utvärdering
2017-03-15 Tecknade av arrendeavtal
2017-04-01 Markområdet upplåtes till arrendatorn

 Förfrågan anläggningsarrende Gävle Hamn 2016-12-19

Intresseanmälan

Om intresse finns för att arrendera aktuellt området så ombeds ni inkomma med intresseanmälan senast 2017-01-31. I intresseanmälan ombeds ni svara på nedanstående kriterier och frågor (verksamhet, utformning och stödjande infrastruktur):
Verksamhet
Vilken typ av verksamhet avser ni bedriva på arrendeområdet:
  • Vilka godsslag avser ni hantera på området och vilka volymer
  • Hur avser ni nyttja området (magasinering, stuffning/strippning, omlastning)
Utformning av arrendeområdena
Hur avser ni exploatera arrendeområdet:
  • Uppförande av magasin (storlek, typ, utförande)
  • Andel hårdgjord yta (kvm)
  • Dagvatten
  • Stängsel/staket
Behov av stödjande infrastruktur
Finns behov av anslutning av dagvatten, VA, fiber och el för den planerade verksamheten?
Intresseanmälan skickas senast 2017-01-31 vi mail till: daniel.karlsson@gavlehamn.se

Vid eventuella frågor ombeds ni kontakta:
Daniel Karlsson
Infrastrukturchef
Gävle Hamn AB
Tel +46 26 17 22 47, Mobil +46 70 414 06 03
Förfrågan anläggningsarrende